څو کرښې څو وړاندیزه

لیکنه: فاروق فردا نن مي د نورو مشغولتیاوو تر څنګه،[...]