په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره فرصتونه او شته ستونزې

لیکنه: سیدحبیب پانګه اچونه د یو هیواد د مالي او طبیعي[...]