کرنيز درمل او روغتيايي ستونزې

بدن ته د کرنیزو افت وژونکو د ننوتلو لارې او[...]