لیکنه واستول شوه!

ستاسې لیکنه/ ژباړه په بریالیتوب سره د خپرولو لپاره چمتو شوه.

د لومړيتوب د ادارې له کتنې وروسته به په مناسب مهال ویش خپره شي.

د ولس په علمي، مسلکي او ښوونیز چوپړ کې ستاسې په همکارۍ ویاړو،

ډاډه یو چې دا علمي همکاري به مو  ستاسې تر وروستیو شونتیاوو د ولس د هوساینې لپاره دوام مومي.

درنښت


بله لیکنه ولېږئ    په لومړيتوب لیکنې ولولئ    زموږ تګلاره ولولئ

د فېسبوک په مټ لومړيتوب کې د ځان لپاره اکونټ جوړ کړئد لومړيتوب ټولې لیکنې په فېسبوک هم خپریږي، هیله ده د لومړيتوب پاڼه خوښه کړئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.

فېسبوک پاڼه خوښه کړئ

 

 

 

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي