مقاله دڅه لپاره ليکو؟

لیکنه: شیرمحمدامیني ستانکزی ليكنه يا مقاله د بشر د ژوندانه په[...]