د زدکړې ښه مدېریت ښې پایلې لري

پوهیالی محمد طاهر خپلواک یو له اغیزمنو او بنسټیزو عواملو[...]