جګړه

لیکنه: قدرت الله مبارک لومړۍ برخه [quote]هغه څه چې ټول کرکه ورنه کوي[...]