خپل کوچنیان د قصور په څېر پېښو سره له مخ کېدو څنګه ژغورلای شو؟

ژباړه: محب الرحمن کاموي نړیوال اسلامي پوهنتون، اسلام آباد که له[...]