د خوبونو اختر

لیکنه: محمد ابراهیم سپېڅلی یوولس کلن بریالي د اختر لپاره[...]