ماشومان باید له ژمنيو رخصتیو نه په ښه ډول ګټې اخیستنې ته وهڅول شي

لیکنه: شیرمحمدامیني ستانکزی ښوونه هغه سترالهي نعمت دی، چې انسانان دجهالت[...]