د پوهنې دیارلس کلن بهير

– دا چې پوهنه د یوه ملت لپاره ده، لکه[...]