موږ او نننۍ نړۍ

ليکوال: محمد محق يو له هغو علتونو څخه چي ولي[...]