ښوونځۍ لنډه کيسه

اسدالله خان امرخېل د پسرلي ګلونو نوې غوټۍ سپړلې وې[...]