د نقد او تقریظ پېژندنه او توپير

لیکنه: محمد اکبر نیازی په پیل کې باید د تقریظ[...]