نوي لیکوال

لیکنه: لیوال افغان څوک چې وايي، زه د نورو غوندې[...]