دالفباء تاریخي شالیدته لنډه کتنه

  ژباړه : وجیه الله شپون د الفباء اختراع د[...]