ولي افغانان د سیاست له نوم نه کرکه کوي؟

لیکنه: برات څاروان د اقتصاد په پوهنځۍ کې استاد د[...]