په بازار موندنه کې دټولنیزو رسنیو رول

لیکنه: عمران اشنا په پخوا زمانو کې اقتصاد پوهانو دبازار موندنې[...]