ولې په نړیوال نظام کې دولتونه د ځواک تږي دي؟

لیکنه: زاهد صديقي ریالېزم د نړیوال سیاست او نړیوال نظام[...]