له پامه غورځیدلي اقتصادي لمړیتوبونه

لیکنه: سیدحبیب نن افغانستان د نړی تر ټولو بې وزلو هیوادونو[...]