امریکايي ډالر د ملکونو په اقتصاد لوبې کوي!

لیکنه: حبیب الرحمن ابراهیم خیل د نړۍ هر هیواد خپله[...]