دټولنې په وړاندې دځوانانو مسؤليت

ليکنه: شیرمحمدامیني ستانکزی د زمري یا اسد دمیاشتې یوویشتمه دځوانانو نړیواله[...]