پاک چاپیریال څه ګټې لري ؟

لیکنه: عمران اشنا اساسآ دانسان ژوند دچاپیریال تړلی دی یانې[...]