له کابل څخه جرمني ته د lnob موسسې لارښوونه – پښتو ژباړه

په جرمني کې د له کابل څخه د هوايي پل[...]