د لوی اختر په درشل کې

لیکنه: حبیب الرحمن رحیمی رڼا تیارې ته د ورتک بلنه ورکړه[...]