د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت وروستی دریځ

لیکنه: امین پاچا پوره څلوېښت کاله کیږي چې پاکستان د[...]