د مالي او پولي سیاستونو اغیزې د تبادلې په ثابت نرخ کې( دوهمه برخه)

لیکنه: پوهنیار همایون غفورزی د پروان پوهنتون د اقتصاد پوهنځی[...]