د نوبل جایزه د چا لپاره؟

لیکنه: محمد نسیم سحر داچه ما خپلې زده کړې په اقتصاد[...]