له اروايي اړخه له مړو سره جنسي عمل

ليکنه: ډاکټر نجيب زاخېلوال – سويډن په انټر نيټ کې[...]