څنګه د ځوانې په دوران کی ځانته د بریاليتوب لاري چاري برابرې کړو‎

لیکنه: نذیراحمد محمدی ځوانی د هر چا په ژوند کې[...]