د ادبي تيورۍ پيژندنه، ارزښت او دندې

لیکنه: شمس الدين شمس په لغوي مانا ((ادبي تيوري) له [...]