غوښتنه او د هغې پوره کول Demand and Supply

لیکنه: سمیع الله کاروان غوښتنه او د هغې پوره کول یا[...]