هره ورځ نوې بريا

لیکنه : ډاکټر نارمن ونسنټ پيلي ژباړه: اسدالله خان امرخېل[...]