د یوې اغیزمنې غونډې د تنظیم او رهبری کولو لپاره 10 اړین ټکې

ژباړه: شفیق الله عمران دا ډیره ساده او اسانه ده[...]