له کروندې تر پخلنځي د کرنیزو افت وژونکو له زهریت څخه ځان ساتنه او روغتیایي خوندیتوب

لیکنه: پوهیالی نوراغا “نوښت” شیرزاد د تیرو لیکنو په دوام،[...]