په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پرمختګ کې د رسنیو رول

ژباړه:  سمیع الله درانی د یو هېواد یوه برخه د[...]