زموږ مینه او اړتیا

لیکنه: حضرت الله ارغوان مینه یو مجرد مفهوم دی چې نه[...]