غواړئ یو انجنیر شئ؟

تاسې کولای شئ چې یو انجنیر شئ آزموینه کې برخه[...]