کوچــــنی عمل ســـــتر ثواب- پنځمه برخه-

راټولونه: عبد الله بن محمد السدحان ژباړه: انــــــدیال ساپی پنځمه:[...]