کوچــــنی عمل ســـــتر ثواب- شپږمه برخه –

راټولونه: عبد الله بن محمد السدحان ژباړه: انــــــدیال ساپی شپږمه:[...]