د تفکر کوډې ستر Magic of Thinking Big

د امریکایی لیکوال ډاکټر ډاوېډ شوارټز لیکل شوی کتاب دی[...]