زموږ په اړه

افغان ټپس یوه خپلواک ویب سایټ دی چې له بلجيم څخه په پښتو ژبه خپرېږي
دا ویب سایټ په بلجيم او هالنډ کې په افغان ولس مئینو ځوانانو لخوا په ګډه خپرېږي

په دې برخه کې به موږ ژر ډېر تفصلي معلومات تاسې سره شریک کړو
د اوس لپاره زموږ فېسبوک پاڼه وګورئ او راسره په اړيکه کې شئ

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي