آرش ننګیال Articles 30

لیکوال آرش ننګیال د ارواپوهنې، د ماشومانو د روزنې او ټولنیزو مسایلو په هکله لیکنې او ښکلې ژباړې کوي، چې تاسې یې په لومړيتوب کې ټولې علمي لیکنې او ژباړې لوستلای شئ. لاندې آثار یې چاپ شوي. ۱ـ ولسمشر ما وژلی، پولیسي ناول، ۲ـ ګټوره روزنه، د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ارواپوهنه/ ژباړه، ۳ـ شيبه، د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه ۴ـ ښوونیزې راډیويي خپرونې ۵ـ مجسمه، د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ۶ـ راشئ چې هوا وکوو/ د ماشومانو او تنیکو ځوانانو لپاره ښوونیز ناول

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي