بشیراحمد بشیر Articles 2،210

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي