بشیراحمد بشیر Articles 2،213

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي