لومړيتوب Articles 493

د لومړيتوب اداره: د سایټ چلوونکې ډله ده او د هغه لیکوالو لیکنې خپروي چې د لومړيتوب ادارې ته د admin@lomritob.com په پته رالېږل کېږي.

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي