مجيب اميري Articles 8

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي