مصطفی صفا Articles 17

مصطفی صفا د کابل پوهنتون لوستی. اوسمهال په غزني پوهنتون کې د استادۍ سپېځلې دنده لري. په ارواپوهنه او فلسفه کې لومړيتوب ویب سایټ ته ښکلې علمي لیکنې کوي. په دې برخه کې یې ډېری کتابونه لیکلي او ژباړلي دي.

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي