ساحل منګل Articles 2

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي