شفیق الله امیرزی Articles 76

شفیق امیزي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې د لېسانس په کچه لوړې زدکړې کړي. د پښتو په ادب کې ښکلې علمي او د ژوند په نورو برخو کې په زړه پورې او د بریا په لور هڅوونکې لیکنې کوي. دې پاڼه کې یې ټولې لیکنې لوستلای شئ.

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي