ظاهر عمار Articles 15

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي